Tag Archives: เครื่องอำนวยความสะดวก

หลักการทำงาน และส่วนประกอบของประตูอัตโนมัติในปัจจุบัน

ประตูอัตโนมัติที่เราเห็นอยู่ทั่วไป ตามห้างสรรพสินค้า ตามอาคารสำนักงาน หรือตามร้านสะดวกซื้อนั้น มีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ คือ

กล่องควบคุม ทำหน้าที่เสมือนหัวใจของระบบก็ว่าได้ มีหน้าที่รับสัญญาณจากเซนเซอร์เมื่อมีคนกำลังจะเดินผ่าน , แล้วส่งคำสั่งไปขับมอเตอร์ ให้มอเตอร์ทำงานหรือหยุดทำงาน รับสัญญาณสิ้นสุดการเคลื่อนที่, ควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ที่ใช้ในการการปิดเปิด, ตั้งหน่วงเวลาปิดเปิด, รับสํญญาณเตือนเมื่อประตูกำลังจะหนีบวัตถุหรือคน เพื่อป้องกันอันตราย ตลอดจนรับสัญญาณคลื่นวิทยุจากรีโมทระยะไกล

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ เปรียบเซนเซอร์เสมือนตาของระบบ ที่คอยมองหาวัตถุ หรือมนุษย์ หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาในระยะทำการ จากเซนเซอร์นั้นจะคอยส่งสัญญาณไปบอกคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งการให้มอเตอร์เปิดประตูอัตโนมัติ

แต่ทั้งนี้ หากเราไม่ต้องการให้ประตูอัตฺโนมัติทำงาน เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากเซนเซอร์เป็นอย่างอื่น ขึ้นอยู่กับความต้องการได้ เช่น เปลี่ยนเป็นสวิตซ์ ชนิดต่างๆ สวิตซ์อินฟราเรด สวิตซ์แบบสัมผัสแบบไร้สาย หรือแม้กระทั่งสวิตซ์ทั่วๆไป รวมไปถึงระบบตรวจสอบการผ่านเข้าออกชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านบัตร ปุ่มรหัส เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เป็นต้น

มอเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญ เพราะใช้ขับให้ประตูอัตโนมัติคลื่อนที่ มอเตอร์สำหรับระบบอัตโนมัตินี้โดยส่วนใหญ่จะมีเกียร์ประกอบติดมาด้วย เป็นมอเตอร์เกียร์ เพื่อเพิ่มแรงบิดสำหรับงานที่หนักขึ้น

รางเลื่อนและระบบยึดบานเปรียบเหมือนรถไฟและราง ที่ต้องวิ่งอย่างราบเรียบ หลักการสำคัญคือต้องแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักบานประตูได้เต็มที่ และต้องเลื่อนให้คล่องตัวที่สุดเมื่อผลักด้วยมือเปล่า ดังนั้นการติดตั้งและการจัดระดับจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงเช่นกัน